Kompaniýanyň tertibi

“TynoWeld” awtoulag garaňky kebşirleýiş kaskasy we äýnek bilen ökde hünärmen.Productshli önümlerimiz CE şahadatnamasyny alýarlar, amatly bahadan gowy hilli, uzak möhletli hyzmatdaşlygy bilen has wepaly müşderileri gazanalyň we PPE pudagynda işimizi dowam etdireliň.

index_hd_bg

HABARLAR WE MAGLUMAT

 • 2

  “TrueColor” kebşirleýiş kaskasy näme

  Iň soňky habar: Kebşirleýiş kaskasy kebşirleýiş pudagyny özgertýär “TrueColor” kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýiş pudagynyň iň täze tehnologiki täsinligine öwrülen üstünlikli ösüşdir.Bu iň soňky kaskada deňsiz-taýsyz kontrast, aýdyňlyk we ... üçin TrueColor tehnologiýasy bar.

 • 6

  WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasy bilen tanyşdyrmak

  Hünärmen kebşirleýji we gurlan respirator goşmaça howpsuzlygy bilen ýokary hilli kebşirleýiş kaskasy gerekmi?Indi seretme!Iň ýokary gorag gözleýän kebşirleýjiler üçin iň soňky çözgüt bolan WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasyny hödürlemekden hoşal.Kebşirleýiş respiratorlarymyz ...

 • 1

  2023 allhli kebşirleýjiler üçin altyn awto garalaýjy kebşirleýiş süzgüçinde rewolýusiýa

  TynoWeld, 2023-nji ýylda howpsuzlygy we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin turba kebşirleýjileri üçin altyn linzalary hödürleýär, turbalar bilen ýygy-ýygydan işleýän kebşirleýjiler üçin iň oňat öndürijilik we howpsuzlyk üçin aýdyň görnüşi üpjün etmek möhümdir.Bu zerurlygy bilip, kebşirleýiş kaskalaryny we kebşirleýiş süzgüçini öndüriji TynoWeld ...

 • 522

  TynoWeld awto-garaňky önümler howpsuzlygyňyzy nädip goraýar?

  Ke Kebşirleýiş kaskasy näme?Kebşirleýiş kaskasy zyýanly ýagtylyk radiasiýasyndan, kebşirleýji damjalardan, eredilen metal çişmelerinden we ýylylyk radiasiýasyndan we kebşirleýjilere beýleki göz we ýüz şikeslerinden goramak üçin ulanylýan gorag enjamlarynyň bir görnüşidir.Kebşirleýiş kaskalary diňe bir goraýjy däl ...

 • 52

  TynoWeld TrueColor AutoDarkening kebşirleýiş kaskalarynyň artykmaçlyklary

  1, Hünär öndürijisi hökmünde TynoWeldiň dünýä bazaryna 23 ýyllyk ODM & OEM tejribesi bar, meşhur önümleri hödürlemäge we eksport we import wagtynda ähli kynçylyklary çözmäge kömek edip bileris, kebşirleýiş liniýasynyň ygtybarly hyzmatdaşy bolarys....