• head_banner_01

Habarlar

 • Kebşirleýiş kaskasyny saýlamak üçin maslahatlar —— Hytaýyň iň ýokary awtoulag garaňky kaskalaryny düzüň

  Kebşirleýiş kaskasyny saýlamak üçin maslahatlar —— Hytaýyň iň ýokary awtoulag garaňky kaskalaryny düzüň

  Kebşirleýiş kaskalarynyň hemmesi size laýyk däl we zerurlyklaryňyza laýyk birini tapmak kyn bolup biler.Şeýle-de bolsa, hil, çydamlylyk we amatlylyk barada aýdylanda, Hytaýyň iň ýokary awtoulag garaňky kebşirleýiş kaskalary iň ýokary derejedir.Düzeltmek ýaly aýratynlyklar bilen ...
  Koprak oka
 • Kebşirleýiş süzgüji Kebşirleýjileriň gözüni goramak üçin işlenip düzüldi

  Kebşirleýiş süzgüji Kebşirleýjileriň gözüni goramak üçin işlenip düzüldi

  Awto-garaňky kebşirleýiş süzgüçleri, kebşirleýjileriň gözleri üçin iň ýokary goragy üpjün edýän esasy ösüş, senagat howpsuzlygynda möhüm öňegidişligi görkezýär.Senagatlar boýunça kebşirleýiş usullaryna bolan islegiň artmagy bilen, kebşirleýiş süzgüçiniň ösüşi ...
  Koprak oka
 • “TrueColor” kebşirleýiş kaskasy näme

  “TrueColor” kebşirleýiş kaskasy näme

  Iň soňky habar: Kebşirleýiş kaskasy kebşirleýiş pudagyny özgertýär “TrueColor” kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýiş pudagynyň iň täze tehnologiki täsinligine öwrülen üstünlikli ösüşdir.Bu iň soňky kaskada deňsiz-taýsyz kontrast, aýdyňlyk we ... üçin TrueColor tehnologiýasy bar.
  Koprak oka
 • WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasy bilen tanyşdyrmak

  WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasy bilen tanyşdyrmak

  Hünärmen kebşirleýji we gurlan respirator goşmaça howpsuzlygy bilen ýokary hilli kebşirleýiş kaskasy gerekmi?Indi seretme!Iň ýokary gorag gözleýän kebşirleýjiler üçin iň soňky çözgüt bolan WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasyny hödürlemekden hoşal.Kebşirleýiş respiratorlarymyz ...
  Koprak oka
 • 2023 allhli kebşirleýjiler üçin altyn awto garalaýjy kebşirleýiş süzgüçinde rewolýusiýa

  2023 allhli kebşirleýjiler üçin altyn awto garalaýjy kebşirleýiş süzgüçinde rewolýusiýa

  TynoWeld, 2023-nji ýylda howpsuzlygy we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin turba kebşirleýjileri üçin altyn linzalary hödürleýär, turbalar bilen ýygy-ýygydan işleýän kebşirleýjiler üçin iň oňat öndürijilik we howpsuzlyk üçin aýdyň görnüşi üpjün etmek möhümdir.Bu zerurlygy bilip, kebşirleýiş kaskalaryny we kebşirleýiş süzgüçini öndüriji TynoWeld ...
  Koprak oka
 • TynoWeld awto-garaňky önümler howpsuzlygyňyzy nädip goraýar?

  TynoWeld awto-garaňky önümler howpsuzlygyňyzy nädip goraýar?

  Ke Kebşirleýiş kaskasy näme?Kebşirleýiş kaskasy zyýanly ýagtylyk radiasiýasyndan, kebşirleýji damjalardan, eredilen metal çişmelerinden we ýylylyk radiasiýasyndan we kebşirleýjilere beýleki göz we ýüz şikeslerinden goramak üçin ulanylýan gorag enjamlarynyň bir görnüşidir.Kebşirleýiş kaskalary diňe bir goraýjy däl ...
  Koprak oka
 • TynoWeld TrueColor AutoDarkening kebşirleýiş kaskalarynyň artykmaçlyklary

  TynoWeld TrueColor AutoDarkening kebşirleýiş kaskalarynyň artykmaçlyklary

  1, Hünär öndürijisi hökmünde TynoWeldiň dünýä bazaryna 23 ýyllyk ODM & OEM tejribesi bar, meşhur önümleri hödürlemäge we eksport we import wagtynda ähli kynçylyklary çözmäge kömek edip bileris, kebşirleýiş liniýasynyň ygtybarly hyzmatdaşy bolarys....
  Koprak oka
 • Şençzhenen şäherinde 26-njy Essen ýarmarkasy

  Şençzhenen şäherinde 26-njy Essen ýarmarkasy

  Gysgaça mazmun: Sergä gatnaşyjylar 60 1160 kompaniýa Myhmanlar : 34888 adam.Halkara sergiler 5%, halkara myhmanlar 20% töweregi, esasan Günorta Amerikadan, Russiýadan, Hindistandan, Günorta Koreýadan, Japanaponiýadan, Araplardan, Europeanewropa we Amerika ýurtlaryndan az sanly ...
  Koprak oka
 • 1/1/1/2 bilen 1/1/1/1 awto-garaňky linzalaryň arasyndaky tapawut

  1/1/1/2 bilen 1/1/1/1 awto-garaňky linzalaryň arasyndaky tapawut

  Kaskalaryň köpüsi 1/1/1/2 ýa-da 1/1/1/1 linzany alandyklaryny aýdýarlar, geliň munuň asyl manysyny göreliň we 1 belginiň kebşirleýiş kaskasyna nä derejede tapawudy bolup biljekdigini göreliň. görnükliligi.Kaskanyň her markasynyň dürli tehnologiýalary boljakdygyna garamazdan, bahalandyrmalar henizem ...
  Koprak oka
 • Kebşirleýiş wagtynda haýsy howpsuzlyk meselelerine üns bermelidiris?

  Kebşirleýiş wagtynda haýsy howpsuzlyk meselelerine üns bermelidiris?

  Kebşirleýiş wagtynda haýsy howpsuzlyk meselelerine üns bermelidiris?Käwagt bu äsgermezlikler betbagtçylyga sebäp bolar, şonuň üçin howpy buddan öň ýüze çykarmak üçin elimizden gelenini etmeli ~ Iş ýerleri gaty üýtgeşik, işde elektrik, ýagtylyk, ýylylyk we açyk alawlar öndürilýär ...
  Koprak oka
 • Ordinaryönekeý maska ​​bilen awtomatik garaňky kebşirleýiş kaskasynyň arasyndaky tapawut

  Ordinaryönekeý maska ​​bilen awtomatik garaňky kebşirleýiş kaskasynyň arasyndaky tapawut

  Dinönekeý kebşirleýiş maskasy: Adaty kebşirleýiş maskasy gara aýna bilen kaska gabygynyň bir bölegi.Adatça gara aýna diňe 8 kölegeli adaty aýna bolup, kebşirlän wagtyňyz gara aýnany ulanýarsyňyz we käbir adamlar üwende, aýdyň görmek üçin bal aýnasyny açyk aýna çalşarlar.Biz ...
  Koprak oka