• head_banner_01

Uly penjire gün awtomatiki fotoweldiş kaskasy

Haryt amaly:

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş görkezmesi

Kebşirleýiş kölegesi boýunça gollanma tablisasy

Bejeriş

Haryt bellikleri

Düşündiriş
“Auto Darkening” kebşirleýiş kaskasy, gözüňizi we ýüzüňizi adaty kebşirleýiş şertlerinde uçgunlardan, pytraňňy we zyýanly şöhlelerden goramak üçin niýetlenendir.Awto-garaňky süzgüç, ýaý urlanda açyk ýagdaýdan garaňky ýagdaýa awtomatiki üýtgeýär we kebşirleýiş togtadylanda açyk ýagdaýa gelýär.

Aýratynlyklary
Ke Kebşirleýiş kaskasy
♦ Optiki synp: 1/1/1/1 ýa-da 1/1/1/2
Large Goşmaça görnüş görnüşi
Kebşirlemek we üwemek we kesmek
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
ADF9120 HAKYKAT

MOD TN360-ADF9120
Optiki synp 1/1/1/1 ýa-da 1/1/1/2
Süzgüç ölçegi 114 × 133 × 10mm
Ululygyny görüň 98 × 88mm
Lightagtylyk kölegesi #3
Garaňky kölege Üýtgeýän kölege DIN5-8 / 9-13, Içki düwme sazlamasy
Geçiş wagty 1 / 25000S ýagtylykdan garaňkylyga
Awto dikeldiş wagty 0.2 S-1.0S Haýal, ädimsiz düzediş
Duýgurlyga gözegçilik Pesden ýokary, ädimsiz düzediş
Ark sensory 4
Pes TIG ampleri bahalandyryldy AC / DC TIG,> 5 amper
GRINDING funksiýasy Hawa (# 3)
Kölegäniň aralygy Hawa (DIN5-8)
ADF Öz-özüňi barlamak Hawa
Pes söweş Hawa (Gyzyl LED)
UV / IR goragy Hemişe DIN16 çenli
Işleýän üpjünçilik Gün öýjükleri we çalşylýan litiý batareýasy (CR2450)
Işletmek / öçürmek Doly awtomat
Material Impactokary täsir derejesi, Neýlon
Temp işle -10 from - + 55 from aralygynda
Temp saklamak -20 ℃ - + 70 from aralygynda
Kepillik 2 ýyl
Standart CE EN175 & EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3
Arza diapazony Taýýar kebşirlemek (SMAW);TIG DC∾TIG Pulse DC;TIG impuls AC;MIG / MAG / CO2;MIG / MAG impuls;Plazma arkasyny kesmek (PAC);Plazma ark kebşirlemek (PAW);Öwürmek.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Kebşirlemezden ozal
  1.1 Içki we daşarky gorag filmleriniň linzalardan aýrylandygyna göz ýetiriň.
  1.2 Batareýalaryň kaskany işletmek üçin ýeterlik güýjüniň bardygyny barlaň.Süzgüçli kartrij, litiý batareýalary we gün öýjükleri bilen işleýän 5000 iş sagady dowam edip biler.Batareýanyň güýji pes bolanda, pes batareýa LED görkezijisi ýanar.Süzgüçli kartrij obýekti dogry işlemän biler.Batareýalary çalyşyň (Serwis batareýasynyň çalyşmagyna serediň).
  1.3 Ark datçikleriniň arassa we tozan ýa-da galyndylar bilen bloklanmandygyny barlaň.
  1.4 Her gezek ulanmazdan ozal kelläniň zolagynyň berkligini barlaň.
  1.5 Könelişen ýa-da zeper ýeten alamatlar üçin ulanmazdan ozal ähli işleýän bölekleri barlaň.Dyrnalan, döwülen ýa-da çyzylan bölekleri agyr şahsy şikeslerden gaça durmak üçin gaýtadan ulanmazdan ozal çalyşmaly.
  1.6 Kölegeli düwmäniň öwrüminde zerur kölege belgisini saýlaň (Kölegeli gollanma tablisasyna serediň).Netijede, kölege belgisiniň programmaňyz üçin dogry sazlamadygyna göz ýetiriň.

  hfdgjhg

  Bellik:
  ☆ SMAW-goragly metal ark kebşirlemek.
  IG TIG GTAW-Gaz wolfram arkasy (GTAW) (TIG).
  Heavy MIG (agyr) -MIG agyr metallarda.
  ☆ SAM goralýan ýarym awtomat ark kebşirlemek.
  Light lightagtylyk erginlerinde MIG (Lightagtylyk) -MIG.
  AC PAC-plazma arkasyny kesmek

  1. Arassalamak we dezinfeksiýa etmek: Süzgüçleriň ýüzlerini yzygiderli arassalamak;güýçli arassalaýjy çözgütleri ulanmaň.Elmydama datçikleri we gün öýjüklerini arassa linsiz dokuma / mata ulanyp arassa saklaň.Süpürmek üçin alkogol we pagta ulanyp bilersiňiz.
  2. Kebşirleýiş gabygyny we kelläni arassalamak üçin bitarap ýuwujy serişdäni ulanyň.
  3. Daşarky we içki gorag plitalaryny wagtal-wagtal çalyşyň.
  4. Obýektivi suwa ýa-da başga bir suwuklyga çümdürmäň.Hiç haçan abraziw serişdeleri, erginleri ýa-da ýag esasly arassalaýjylary ulanmaň.
  5. Awtomatiki garaňky filtri kaskadan aýyrmaň.Hiç haçan süzgüçi açmaga synanyşmaň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň