• head_banner_01

TynoWeld awto-garaňky önümler howpsuzlygyňyzy nädip goraýar?

Ke Kebşirleýiş kaskasy näme?

52

Kebşirleýiş kaskasy zyýanly ýagtylyk radiasiýasyndan, kebşirleýji damjalardan, eredilen metal çişmelerinden we ýylylyk radiasiýasyndan we kebşirleýjilere beýleki göz we ýüz şikeslerinden goramak üçin ulanylýan gorag enjamlarynyň bir görnüşidir.Kebşirleýiş kaskalary diňe bir hünär howpuny kebşirlemek üçin gorag serişdeleri bolman, eýsem kebşirleýiş işleri üçin zerur kömekçi gurallardyr.Awto-garaňky kebşirleýiş kaskasy işiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we işiň hilini üpjün edýär.

53

Kebşirlemek nämekaskaüçin ulanylýar?

54
55

1. Gözden goramak:goşa we süzgüçli we infragyzyl zyýanly radiasiýa arkaly emele gelen ultramelewşe şöhlelerinden, şeýle hem gözüň şikeslenmeginde kebşirleýiş çyrasy elektro-optiki oftalmitiň ýüze çykmagyny aradan aýyrýar.

2. Protectionüzüň goragy:dökülmeleriň we zyýanly bedenleriň ýüzüňe zeper ýetmeginiň öňüni alyň we deriniň ýanmagyny azaldyň.

3. Dem alyş ýollaryny goramak:howa akymynyň ugrukdyrylyşy, bedene zeper ýetirmek we kebşirlemek arkaly çykýan zyýanly gazlary we tozany netijeli azaltmak we pnewmokonioziniň döremeginiň öňüni almak.

Hkebşirleýiş kaskasy?

56

Awto-garaňky kebşirleýiş kaskasy häzirki wagtda ýagtylygy kesgitlemek tehnologiýasyny we suwuk kristal tehnologiýasyny ulanýan pudakdaky iň ösen kebşirleýiş kaskasydyr.Iş prinsipi, kaskanyň ark datçikleri kebşirleýiş işinde emele gelen gyzyl ultramelewşe şöhlesini alanda, suwuk kristal dolandyryş zynjyry ýüze çykýar we öňünden kesgitlenen ýagtylyk geçişine görä suwuk kristala degişli hereketlendiriji signal ulanylýar.


Iş wagty: Awgust-03-2023