• head_banner_01

WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasy bilen tanyşdyrmak

6

Hünärmen kebşirleýji we gurlan respirator goşmaça howpsuzlygy bilen ýokary hilli kebşirleýiş kaskasy gerekmi?Indi seretme!Iň ýokary gorag gözleýän kebşirleýjiler üçin iň soňky çözgüt bolan WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasyny hödürlemekden hoşal.

7

Kebşirleýiş respiratorlarymyz, özboluşly aýratynlyklary bilen iň ýokary derejeli howpsuzlygy we rahatlygy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Kaska, kebşirleýiş işiňiz näçe güýçli bolsa-da, işleýän wagtyňyz iň amatly howa aýlanyşyny üpjün etmek üçin 3 akymly ulgam bilen enjamlaşdyrylandyr.TH3P ulgamynyň esasy süzgüç görnüşi, kebşirleýiş işleriňizde howadan çykýan bölejiklerden goralmagyňyzy üpjün edip, Europeanewropanyň tassyklamasyna eýe.

8

WeldAIRPR kaskasy, şeýle hem ýüzüňize we gözüňize iň ýokary derejeli goragy üpjün edip, B synpy 120m / s derejesine eýe.Iň agyr şertlerde-de arkaýyn boluň, bu kaska sizi uçýan galyndylardan, uçgunlardan we size zyýan berip biljek beýleki howplardan gorar.

Kaskalarymyzyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri kebşirlenen süzgüçdir.Kebşirleýiş süzgüçlerimiz, deňsiz-taýsyz görüş aýdyňlygy üçin 1/1/1/1 ajaýyp reýtingine eýe.“TrueColor” süzgüç tehnologiýamyz, takyk kebşirlemäge mümkinçilik berýän kebşirleýiş howuzynyň ýokary jikme-jik görnüşini üpjün edýär.Indi gözüňizi gysmaň ýa-da dogry ýagdaýy çaklamaga synanyşmaň - WeldAIRPR kaskamyz hemmesini edýär.Mundan başga-da, bu aýdyň görnüş, uzak wagtlap rahat kebşirläp biljekdigiňizi gözüň dartylmagyny ep-esli azaldar.

Kebşirleýjileriň ýokary hilli standartlarynyň bardygyny bilýäris, şonuň üçin WeldAIRPR kaskasyny taýýarladyk.Bu kaska diňe bir CE we ANSI standartlaryna laýyk gelmeýär ýa-da ondan ýokary bolman, ygtybarly, birinji derejeli kebşirleýiş kaskasy hökmünde öz ornuny berkitýär.Hünärlerini ygtybarly we netijeli tamamlamak üçin dünýädäki kebşirleýjileri iň oňat gurallar bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys.

Hünärmen kebşirleýji ýa-da güýmenje bolsaňyzam, WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasy siziň üçin ajaýyp.Bu önüm, amatlylyk, rahatlyk we deňi-taýy bolmadyk gorag üçin kebşirleýiş kaskasyny we içindäki respiratorlary birleşdirýär.Howpsuzlygyňyzy pida etmäň - şu gün WeldAIRPR kebşirleýiş dem alyş kaskasyny saýlaň we kebşirlemegi öňküsi ýaly başdan geçiriň.


Iş wagty: Awgust-29-2023