• head_banner_01

Kebşirleýiş wagtynda haýsy howpsuzlyk meselelerine üns bermelidiris?

Hbfgd

Kebşirleýiş wagtynda haýsy howpsuzlyk meselelerine üns bermelidiris?Käwagt bu äsgermezlikler betbagtçylyga sebäp bolar, şonuň üçin howpy buddan öň ýüze çykarmak üçin elimizden gelenini etmeli ~ Iş ýerleri gaty üýtgeşik, işde elektrik, yşyk, ýylylyk we açyk alawlar öndürilýär, dürli howplar bar kebşirleýiş işinde.
1, Elektrik togunyň heläkçiligine sebäp bolmak aňsat.
Kebşirleýiş işinde, kebşirleýjiler köplenç örtülen elektrody üýtgetmeli we kebşirleýiş tokyny sazlamaly bolýarlar, iş wagtynda elektrodlar we polýar plitalar bilen göni habarlaşmaly we kebşirleýiş güýji adatça 220V / 380V bolýar.Elektrik howpsuzlygyny goramak enjamy nädogry bolsa, zähmeti goramak baradaky makalalar hünärsiz we operator bikanun işlese, elektrik togunyň heläkçiligine sebäp bolup biler.Metal gaplarda, turbageçirijilerde ýa-da çygly ýerlerde kebşirlän ýagdaýynda, elektrik togunyň urmagy töwekgelçiligi has uludyr.

2, fireangyn we partlama hadysalaryna sebäp bolmak aňsat.
Kebşirleýiş işinde elektrik arkasy ýa-da açyk alaw öndüriljekdigi sebäpli, ýangyjy materiallar bolan ýerlerde işlän wagtyňyz ot ýakmak aňsat.Esasanam ýangyjy we partlaýjy enjam ýerlerinde (çukurlar, garymlar, çukurlar we ş.m.) ýangyjy we partlaýjy serişdeleri saklaýan gaplara, diňlere, tanklara we turbageçirijilere kebşirlemek has howpludyr.

3, Elektro-optiki oftalmiýa sebäp bolmak aňsat.
Kebşirleýiş döwründe emele gelýän güýçli görünýän ýagtylyk we köp mukdarda görünmeýän ultramelewşe şöhleleri sebäpli, adamlaryň gözüne güýçli täsir ediji we zyýanly täsir edýär.Uzak möhletli göni şöhlelenme gözüň agyrysyna, fotofobiýa, göz ýaşlaryna, ýel gorkusyna we ş.m. sebäp bolup, konýuktiwanyň we korneýanyň (köplenç elektro-optiki oftalmiýa diýlip atlandyrylýar) çişmegine sebäp bolar.
Lightagtylyk radiasiýasy bilen kebşirlemekde öndürilen ýaý çyrasy infragyzyl şöhleleri, ultramelewşe şöhlelerini we görünýän ýagtylygy öz içine alýar we adam bedenine radiasiýa täsir edýär.Infragyzyl şöhlelenme funksiýasyna eýedir, bu ýokary temperatura gurşawynda kebşirlenende aňsatlyk bilen urmagyna sebäp bolýar.Adamlaryň derisine zyýanly ultramelewşe şöhleleriniň fotohimiki täsiri barmy we şol bir wagtyň özünde deriniň uzak wagtlap täsir etmegi hem deriniň gabygynyň döremegine sebäp bolar. Görünýän ýagtylyga uzak wagtlap täsir etmek gözüň ýitmegine sebäp bolar.

4, Boýdan ýykylmagyna sebäp bolmak aňsat.
Gurluşyk işleri talap edilişi ýaly, kebşirleýiş işleri üçin kebşirleýjiler köplenç ýokary çykmaly.Belentlikden ýykylmagynyň öňüni alyş çäreleri kämil däl bolsa, kepen standartlaşdyrylmaýar we kabul edilmezden ulanylýar.Jisimleriň kesişmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa çäreleri görüň;Kebşirleýjiler şahsy howpsuzlygy goramakdan habarsyz we daga çykanyňyzda howpsuzlyk kaskasyny ýa-da howpsuzlyk kemerini geýmeýärler. Seresapsyz ýöremek, garaşylmadyk zatlaryň täsiri we beýleki sebäpler, ýokary ýykylmak hadysalaryna sebäp bolup biler.

5, Zäherlenmä we demikme meýilli elektrik kebşirleýjiler köplenç kebşirlemek üçin metal gaplar, enjamlar, turbageçirijiler, diňler we ammarlar ýaly ýapyk ýa-da ýarym ýapyk ýerlere girmeli bolýarlar.Zäherli we zyýanly metbugat we inert gazlary saklanan, daşalýan ýa-da öndürilen bolsa, iş dolandyryşy erbet bolansoň, zäherlenmä ýa-da gipoksiýa we operatorlaryň demikmegine sebäp boljak gorag çäreleri ýok. Bu hadysa köplenç nebiti gaýtadan işlemekde ýüze çykýar , himiýa senagaty we beýleki kärhanalar.


Iş wagty: 18-2021-nji sentýabr