• head_banner_01

1/1/1/2 bilen 1/1/1/1 awto-garaňky linzalaryň arasyndaky tapawut

Kaskalaryň köpüsi 1/1/1/2 ýa-da 1/1/1/1 linzany alandyklaryny aýdýarlar, geliň munuň asyl manysyny göreliň we 1 belginiň kebşirleýiş kaskasyna nä derejede tapawudy bolup biljekdigini göreliň. görnükliligi.
Kaskanyň her markasynyň dürli tehnologiýalary boljakdygyna garamazdan, bahalandyrmalar şol bir zady görkezýär.Beýleki markalar bilen deňeşdirilende TynoWeld TRUE COLOR 1/1/1/1 obýektiw reýtinginiň aşagyndaky surat deňeşdirmesine göz aýlaň - bu gaty tapawutlymy?

jkg (2)

jkg (3)

Awto-garalaýjy kaska linzasy 1/1/1/2 ýa-da ondanam az bolan her bir adam, hakyky reňkli 1/1/1/1 linzaly kaskany synap görenlerinde aýdyňlygyň tapawudyny derrew görer.1öne 1 san näçe tapawut edip biler?Dogry, hakykat, size şekil görkezmek gaty kyn - bu görmäge synanyşmaly zatlaryň biridir.

Hakyky reňk näme?
Hakyky reňkli obýektiw tehnologiýasy kebşirlän wagtyňyz hakyky reňk berýär.Gowşak reňkli kontrastly ýaşyl gurşaw ýok. HAKYKY reňk
Europeanewropa ülňüleri komissiýasy awtomatik garalýan kebşirleýiş patronlary üçin EN379 reýtingini awtomatiki garaňky kaska linzasyndaky optiki aýdyňlygyň hilini ölçemegiň usuly hökmünde işläp düzdi.EN379 reýtingine girmek üçin awto-garaňky linzalar 4 kategoriýada synagdan geçirilýär we baha berilýär: Optiki synp, ýagtylyk synpynyň diffuziýasy, ýagty geçiş synpynyň üýtgemeleri we ýagty geçiş synpyna burç garaşlylygy.Her kategoriýa 1-den 3-e çenli şkalada baha berilýär, 1-i iň gowy (kämil) we 3-i iň erbet.

jkg (1)

Optiki synp (görüşiň takyklygy) 3 / X / X / X.
Bir zadyň suwdan näderejede ýoýulyp biljekdigini bilýärsiňizmi?Bu synpyň hemmesi şundan ybarat.Kebşirleýiş kaskasynyň linzasyna seredeniňde ýoýulma derejesini kesgitleýär, 3-si ýyrtylan suwa meňzeýär, 1-si bolsa nol ýoýulmanyň ýanynda - iş ýüzünde gaty kämildir.

jkg (4)

X / 3 / X / X ýeňil synpyň diffuziýasy
Obýektiviň üstünden birnäçe gezek göz aýlanyňyzda, iň kiçi dyrnak ýa-da çip uly täsir edip biler.Bu synp islendik önümçilik kemçilikleri üçin obýekti bahalandyrýar.Islendik ýokary derejeli kaskanyň 1 derejeli bolmagyna garaşylýar, bu hapalardan azat we gaty düşnükli.

jkg (5)

Inagty geçiriji synpyň üýtgemeleri (obýektiwdäki ýagty ýa-da garaňky ýerler) X / X / 3 / X.
Awto-garaňky kaskalar, adatça # 4 - # 13 arasynda kölege düzedişlerini hödürleýär, kebşirlemek üçin iň az # 9.Bu synp obýektiwiň dürli nokatlarynda kölegäniň yzygiderliligini kesgitleýär.Esasan kölegäniň ýokardan aşak, çepden saga yzygiderli derejäniň bolmagyny isleýärsiňiz.1-nji dereje tutuş obýektiwde hatda kölegäni üpjün eder, bu ýerde 2 ýa-da 3 obýektiwdäki dürli nokatlarda üýtgeşiklikler bolup, käbir ýerleri aşa ýagty ýa-da garaňky goýup biler.

jkg (6)

Lightagty geçirijä burç garaşlylygy X / X / X / 3
Bu synp, bir burçdan seredilende yzygiderli kölege üpjün etmek ukyby üçin obýekti bahalandyrýar (sebäbi diňe öňümizdäki zatlary kebşirlemeýäris).Şonuň üçin bu reýting sebitlere ýetmek kyn bolanlary kebşirleýänler üçin aýratyn möhümdir.Uzalman, garaňky ýerleri, bulaşyklygy ýa-da obýektleri bir burçda görmek bilen baglanyşykly meseläni anyk görmek üçin synag edýär.1 reýting, görüniş burçuna garamazdan kölegäniň yzygiderli bolmagyny aňladýar.


Iş wagty: 18-2021-nji sentýabr