• head_banner_01

Şençzhenen şäherinde 26-njy Essen ýarmarkasy

15

Sgysgaça mazmun:

Sergi sergileri 60 1160kompaniýa myhmanlar88 34888adamlar. 

Halkara sergä gatnaşyjylar 5%, halkara myhmanlar 20% töweregi, esasan Günorta Amerikadan, Russiýadan, Hindistandan, Günorta Koreýadan, Japanaponiýadan, Araplardan, Europeanewropa we Amerika ýurtlaryndan gelenler az.

Kebşirleýiş kaskasynyň müşderileriniň köpüsiniň pikiriçe, şu ýyl hytaý wizalaryny ulanmak kyn boldy, başda meýilleşdirilen käbir iş toparlary bir adama azaldy ýa-da gelip bilmedi.Bu ýarmarkadaky içerki söwdagärler Şanhaýda geçiriljek Essen ýarmarkasy ýaly işjeň däl, kebşirleýiş bilen baglanyşykly köp kompaniýanyň Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda ýa-da Şençzhenen üçin uzak ýol bolan Zhejiangda bolmagy mümkin,

1. T.ynoWeld Gysgaça mazmuny

(1) TynoWeld kaskalary kebşirlemäge we kebşirleýiş süzgüçlerine ünsi jemledi.Daşary ýurtly müşderilere gelýänler günde takmynan 15-20 partiýa, içerki müşderiler bolsa öňki ýarmarka garanyňda 40 töweregi partiýa, daşary ýurt söwdasy çalt ösdi we Hytaýyň içerki söwdagärleri ýarym azaldy.

16
17

(2) Täze önüm

• Täze neýlon çarçuwasyny ulanyp, TC108 seriýaly kebşirleýji süzgüç

• Altyn linzany awtomatiki garaňkylaşdyrýar

• TC108: optiki synp 1/1/1/1 garaňky kölege 9/10/11/12

• PA täze eşik HG-6

• Täze kebşirleýiş äýnegi we kebşirleýiş äýnegi

• Täze kebşirleýiş kaskasy modeli TN360A + Täze bezeg dizaýny

18
19
20

(3) Bahasy

• Dem alyş serişdeleri bilen TH3P kebşirleýiş kaskasynyň bahasy 195- 210 dollara çenli aşaklady

• ABŞ-nyň dollarynyň hümmeti ep-esli bolup, ähli önümleriň degişli bahasy takmynan 5% arzanlady.

• Logistika geçen ýylkydan has gyzykly däl we umumy bahasy durnukly bolýar.

2. M.arket gysgaça mazmuny

• Epidemiýa gutaran hem bolsa, dünýä ykdysadyýeti henizem pese gaçýar, ýöne geçen ýyl bilen deňeşdirilende umumy ýagdaý henizem optimistik.Müşderileriň köpüsi ýylyň birinji ýarymyndan bäri kem-kemden işjeňleşýärler we ykdysadyýet ýuwaş-ýuwaşdan dikelýär.Secondylyň ikinji ýarymynda uly dikeliş bolar diýlip garaşylýar.

• Bu ýyl kebşirleýiş kaskasy pudagyna aýratyn üns bermeli zat, EU DIN laboratoriýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli geçiş döwri bilen has berk bolan EN ISO 16321 standartyny täzeledi we kabul edip başlady. TynoWeld ösen standartlary we önümleri täze standartlarda synagdan geçirýär.

• Шул Bu ýyl süýümli aýna peýda boldy, beýleki üýtgeşmeler diňe sanly displeý kebşirleýiş linzasy, obýektiw penjiräniň dürli parametrleri ýaly, tehniki kämilleşdiriş ýok.Bu tapawutlandyryş ýoluny halaýan innowasiýa müşderileri;Beýleki amaly müşderiler, tygşytly ýoly almak üçin önümiň hili, durnuklylygy we bahasy barada has köp alada edýärler.

• Hakyky reňk kebşirleme kaskasy has esasy akymlara öwrülýär we gök reňkdäki hakyky reňkimiz bazarda has meşhurdyr.


Iş wagty: Iýul-11-2023